Running-Coach

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inschrijvings- of aanmeldingsformulieren tussen de gewone commanditaire vennootschap Vankemmel Comm.V, hierna te noemen: de vennootschap en opdrachtgevers betreffende een persoonlijke sportieve (loop)begeleiding / (loop)coaching.
1.2 Vankemmel Comm.V is gevestigd Weverstraat 40, 1741 Ternat met ondernemingsnummer 835.929.766. De algemene voorwaarden zijn te vinden op https://running-coach.be/ en worden als bijlage gevoegd bij elke overeenkomst en inschrijvings- of aanmeldingsformulier dat met de vennootschap wordt afgesloten.
1.3 Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst, aanmeldings- of inschrijvingsformulier in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
1.4 De vennootschap houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de voorwaarden zal worden bekendgemaakt via de website van de vennootschap https://running-coach.be/.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de vennootschap en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de overeenkomst/inschrijvingsformulier ‘Running-Coach’ of door de schriftelijke bevestiging door de vennootschap aan de opdrachtgever van diens per email verzonden opdracht betreffende een persoonlijke sportieve (loop)begeleiding / (loop)coaching.
2.2 De vennootschap is gerechtigd om een opdracht te weigeren, dan wel bij de aanvaarding van de opdracht nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 3: Duur en beëindiging

3.1 De opdrachtgever die kiest voor een persoonlijke sportieve begeleiding door Vankemmel Comm. V heeft het recht om kosteloos af te zien van de overeenkomst tot 2 weken (14 dagen) voor de aanvang van de eerste trainingssessie op voorwaarde de opdrachtgever de vennootschap hiervan schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengt.
3.2 Bij annulering van de overeenkomst korter dan 2 weken (14 dagen) voor de eerste trainingssessie is de opdrachtgever verplicht 25% van de totale kostprijs van de gekozen formule te betalen aan de vennootschap.
3.3 In geval de opdrachtgever de deelname aan de trainingssessies tussentijds beëindigt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. De resterende sessies blijven geldig tot 1 jaar na het afsluiten van de overeenkomst. Deze termijn kan in onderling overleg en onder redelijke voorwaarden verlengd worden.

Artikel 4: Annuleringen

4.1 Coachingsessies kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de sessie worden geannuleerd. Een nieuwe afspraak wordt in overleg met de vennootschap vastgesteld. Gemiste afspraken die niet tijdig (24h voor de sessie) worden meegedeeld aan de vennootschap worden aangerekend. Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden zoals het overlijden van een naast familielid of een persoonlijk ongeval.
4.2 De vennootschap behoudt zich het recht voor om trainingssessies te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht. De gemiste trainingssessie wordt in overleg met de opdrachtgever op een ander moment ingehaald.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 De vennootschap staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de gemaakte afspraken inzake persoonlijke sportieve (loop)begeleiding. Evenwel kan de opdrachtgever de vennootschap niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.
5.2 De vennootschap staat ervoor in over de nodige kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
5.3 De opdrachtgever dient blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de trainingssessie te melden aan de vennootschap. Indien de opdrachtgever op doktersvoorschrift medicijnen neemt, dient dit ook meegedeeld te worden aan de vennootschap zodat de training hierop desgevallend kan worden afgestemd. Vankemmel Comm.V verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
5.4 De opdrachtgever is niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen tijdens de sessies persoonlijke sportieve begeleiding.

Artikel 6: Prijs

6.1 De prijs voor de gekozen formule (loop/sportieve)coaching wordt ruim vooraf aan de start van de trainingssessies met de opdrachtgever afgesproken en toegelicht en staat vermeld in de overeenkomst.

Artikel 7: Betaling

7.1 De opdrachtgever betaalt een voorschot van 10% van de totale kostprijs voor de gekozen formule van sportieve begeleiding twee maanden voor de aanvang van de eerste trainingssessie tenzij anders is overeengekomen.
7.2 De opdrachtgever dient de betaling voor de persoonlijke sportieve (loop)begeleiding integraal te voldoen een maand voor de aanvang van de eerste trainingssessie tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.
7.4 De vennootschap heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De vennootschap spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2 De vennootschap sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar opdrachtgevers uit. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen en het volgen van persoonlijke sportieve (loop)begeleiding is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. De vennootschap is desgevallend niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training
8.3 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

Artikel 9: Loopcoaching op afstand

9.1 De vennootschap biedt naast persoonlijke (loop)begeleiding ook (loop)coaching op afstand aan. Indien de opdrachtgever voor deze formule kiest, licht de vennootschap de modaliteiten van de coaching op afstand aan de opdrachtgever toe tijdens een eenmalig intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden ook het doel, inhoud en duur van het programma en alle noodzakelijke en nuttige afspraken gemaakt.
9.1 De vennootschap spant zich in om de gegeven opdrachten op afstand naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.3 De prijs voor de coaching op afstand wordt onderling afgesproken en wordt door de opdrachtgever voldaan binnen de 10 kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 10: Dienstwijziging

10.1 De vennootschap behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel of meerdere onderdelen van de aangeboden diensten op het vlak van sportbegeleiding stop te zetten of anders in te vullen. De opdrachtgever zal hierover tijdig ingelicht worden.
10.2 Indien de vennootschap haar dienstaanbod wijzigt, heeft de opdrachtgever slechts recht op terugbetaling van de diensten die in gewijzigde vorm zouden worden aangeboden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op elke opdracht tussen Vankemmel Comm.V en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Ook wanneer de opdrachtgever in het buitenland werkt of woont.